ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี พงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวทอง ไชยกิตติ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.อำนวย เพชรวิเศษ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระราชชัยสิทธิสุนทร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประภาวรรณ ผลสนอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิภาค คะมา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ เลิศวิริยะเวทย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกอิทธิศักดิ์ ตุลานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางละมัย เศรษฐนเวชกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาโยธิน โยธิโก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏญา ศรีดำรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกานดา ตั้งใจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิตย์ เวชทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายภัคพล โสวิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพิศสมัย ประชุมชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา