ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพิมลพรรณ คูณจันทร์ทึก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนพพณ สมานมิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายณัฐภัทร สุขพรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0