ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แม่ครัว

นางประทุม ญาติบุบผา
แม่ครัว