ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุภาพร ศรีภิรมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทศพล รักษ์มณี
ครู คศ.3