ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยยงค์ ศรีวรรณะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกัลยาณี ศรีวงษ์ชัย
ครูโครงการ

นายประชารักษ์ บุญจิต
พนักงานราชการ