ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจารุวัฒน์ กันชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไลพร ครองหินลาด
ครู คศ.2