ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิรินันท์ ลบบำรุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิเชียร แสนวัง
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0