ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางศิริพร กุสโร

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจิตรา ศรีจำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวสาวิตรี ตอนโคกสูง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0