ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมโดย นางสุนันทา อุชาดี

เอกสารเล่มนี้เป็นรายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูดภาษาไทย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้รายงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีดำเนินการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนข้อเสนอแนะและวิธีการนำไปใช้

                หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง  การดู  และการพูดภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครู และท่านที่สนใจที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

 

                                                                                                                                สุนันทา  อุชาดี

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2556,18:03   อ่าน 2511 ครั้ง