ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ปรางค์กู่วิทยาคาร)