ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล1-3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3