ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมายของสถานศึกษา

        1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

                        1.1 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

                        1.2 นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ

        2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                        2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

                        2.2 นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

                        2.3 นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  และสังคม

                        2.4 นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

        3. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีตามศักยภาพ

                        3.1 ส่งเสริมและพัฒนาเทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้

                        3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

        4. ชุมชนมีโอกาสและมีส่วนร่วมเข้ามาจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

                        4.1 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

                        4.2 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนต่อการจัดการศึกษา

                        4.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของชุมชน