ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพให้มีความรู้ มีคุณธรรม ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ปรัชญา 

        ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำประชาสร้างสรรค์