ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        ชื่อและที่ตั้ง

                        โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ตั้งอยู่เลขที่ 165  ถนน เมืองเก่า อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 044-811586 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพื้นที่ 4 ไร่ 95 4/10 ตารางวา

                        ประวัติความเป็นมา

                        โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2482 เทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นผู้จัดตั้งขึ้น โดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง สถานที่เรียนใช้ศาลาการเปรียญวัดกลางเมืองเก่าเป็นที่เรียนหนังสือ ซึ่งตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดกลางเมืองเก่า) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน  176  คน  ครู จำนวน  3  คนเปิดเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

                        เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2487  กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาดำเนินการเอง รับนักเรียนชายที่อยู่ในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดปรางค์กู่)ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้ตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษา

เมื่อวันที่  1  เมษายน  2506  เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการมาดำเนินการเองเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) มีนักเรียน  208  คน มีครู  5  คน

2

                        จาก พ.ศ. 2507 2509  เทศบาลเมืองชัยภูมิและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดหาเงินซื้อที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียน ได้เงินจำนวน 67,000 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซื้อที่ดินได้ 3 ไร่- งาน 41 ตารางวา และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน  367,000 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สร้างอาคาร 1 หลัง ลักษณะอาคารเป็นไม้ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 52 เมตร มี 12 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2509  และได้ย้ายนักเรียนจากวัดกลางเมืองเก่ามาตั้งใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ตามคำสั่ง 1141/2509 ลงวันที่   8   กรกฎาคม  2509